Proiect SIIGEA Proiect SIIGEA

Contextul proiectului

Autorităţile publice locale joacă un rol cheie în dezvoltarea durabilă a comunităților pe care le administrează, modernizarea administraţiei publi¬ce devenind astfel prioritară pentru a stimula şi coordona modernizarea şi dezvoltarea acestor comunități.

În calitate de furnizori de servicii publice, autorităţile publice locale trebuie să asigure eficienţa şi calitatea serviciilor oferite, prin implementarea de strategii viabile pe termen lung, inclusiv cele legate de dezvoltarea infrastructurii TIC şi a platformelor de tip e-guvernare.

Serviciile publice din Romania sunt încă departe de standardele europene, acesta fiind un motiv important pentru care autorităţile publice locale au nevoie urgent de modernizare, astfel încât să fie capabile să îmbunătățească serviciile pe care le oferă. Implementarea conceptului de e-guvernare este în măsură să conducă la îmbunătăţirea procedurilor, a calităţii şi a promptitudinii serviciilor publice, având ca rezultat simplificarea relaţionării dintre administraţie şi cetăţeni prin utilizarea TIC.

Proiectul propus face parte dintr-o acțiune complexă, derulată la nivel național, în scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, acțiune care se derulează în baza O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Așa cum este prevăzut în art. 1 din O.G. nr. 28/2008, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe unități administrativ-teritoriale și pe localități componente ale acestora.

În conformitate cu art. 6, alin (3) din O.G. nr. 28/2008, gestionarea registrului agricol în format electronic trebuie făcut folosind un program informatic contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București se transmit în format electronic, atât la direcțiile teritoriale de statistică, cât și la direcțiile agricole pentru dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice.

La nivel național există primării care și-au achiziționat aplicaţii informatice pentru realizarea registrului agricol în format electronic astfel încât să facă pași concreți în direcția aplicării prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Proiectul propus se înscrie în acest context existent la nivel național dar este independent financiar de celelalte demersuri existente, inițiate de unele primării prin contractarea programelor informatice necesare pentru realizarea registrului agricol electronic.

Urmărind punerea în aplicare a propriei strategii de dezvoltare economică şi socială, Consiliul Judeţean Dolj îşi propune îmbunătățirea accesibilităţii teritoriului, condiţie de bază pentru dezvoltarea socio-economică, cu atât mai mult cu cât, în contextul procesului de globalizare şi extindere a societății bazate pe cunoaştere, accesibilitatea spaţială nu mai este suficientă, iar îmbunătăţirea infrastructurii de conectivitate reprezintă un element cheie pentru creşterea competitivităţii economice.

Proiectul de faţă se înscrie în liniile strategice ale Consiliului Judeţean Dolj de realizare de investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii TIC şi dezvoltarea e-guvernării.

Iniţiativele anterioare ale Consiliului Judeţean Dolj în direcţia îmbunătăţirii infrastructurii TIC şi dezvoltarea e-guvernării s-au concretizat printr-o serie de proiecte care au avut ca scop sprijinirea şi dezvoltarea TIC.

Prin proiectul “Implementarea Programului de Management al Proiectelor în Sistemul Informatic al Consiliului Judeţean Dolj” s-a urmărit îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice judeţene Dolj de a gestiona proiecte de investiţii din fonduri proprii şi fonduri nerambursabile, modernizarea sistemului informatic al Consiliului Judeţean Dolj prin implementarea unor instrumente  şi proceduri noi şi eficiente, dar şi eficientizarea în termeni de resurse financiare, umane şi de timp a managementului activităţilor de interes public realizate de către Consiliul Judeţean Dolj, precum şi creşterea nivelului de calificare a funcţionarilor publici din Consiliul Judeţean Dolj, implicaţi în gestionarea proiectelor proprii de investiţii şi a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

Pe aceeaşi linie se înscrie şi proiectul „Creşterea capacităţii de management şi de reacţie a regiunii transfrontaliere în cazul producerii de calamităţi naturale, proiect implementat de către Consiliul Judeţean Dolj în scopul consolidării unui sistem armonizat şi comun de monitorizare, comunicare şi alarmare în regiunea transfrontalieră în situaţii de urgență în domeniul mediului, precum şi în vederea creşterii capacităţii de prevenire, management şi de răspuns comun în situaţii de calamităţi naturale şi poluări accidentale, a actorilor publici din judeţele transfrontaliere Dolj, Vidin, Montana şi Vratsa.

Acestor proiecte li se adaugă proiectul “Centru Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj – Vratsa”, proiect aflat în implementare în prezent, care are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii transfrontaliere ca o consecinţă a dezvoltării reţelelor şi serviciilor de  comunicaţii  bazate pe TIC în regiunea transfrontalieră Dolj-Vratsa, iar printre rezultatele care se doresc a fi obţinute se regăsesc dotarea cu mobilier şi echipamente IT pentru locaţii din Dolj şi Vratsa, realizarea unei reţele virtuale de informaţii şi comunicaţii, achiziţionarea de echipament multimedia pentru aceste locaţii.

În concluzie, putem afirma că există o strategie bine conturată a Consiliului Judeţean Dolj în direcţia îmbunătăţirii infrastructurii TIC şi dezvoltarea e-guvernării, iar proiectul  “Sistem Informatic Integrat privind Gospodăriile şi Exploataţiile Agricole din judeţul Dolj” vine în continuarea acţiunilor deja iniţiate, şi totodată în completarea eforturilor de modernizare a administraţiei publice locale în contextul în care în România secolului XXI se impune a oferi servicii publice moderne şi o administraţie publică locală competitivă.

În prezent, din punct de vedere al dotărilor TIC, cele 15 UAT-uri partenere în proiect nu dispun de o infrastructură adecvată furnizării de servicii informatice online. În ceea ce privește arhitectura sistemelor informatice putem spune ca ele sunt preponderent aplicaţii independente, instalate local.

Implementarea cu succes a proiectului va permite dezvoltarea ulterioară a acestuia în vederea oferirii unui număr cât mai mare de servicii electronice și, astfel, un număr tot mai mare de cetăţeni/reprezentanţi ai mediului de afaceri vor beneficia de aceste servicii.